Privacyverklaring Eyetainment B.V.

Eyetainment B.V., gevestigd te ‘s-Graveland, is verwerker van en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Eyetainment B.V.
Postbus 8030
1201 HA  Hilversum

Bereikbaar op: info@eyetainment.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Eyetainment B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Geboortedatum;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Beschikbaarheid;
– Kopie bankpas;
– Kopie ID bewijs;
– Kopie VAR verklaring;
– Kopie Gebruikersverklaring

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eyetainment B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–             Het maken van de creditnota;
–             Het verifiëren van de minimale leeftijd van 18 jaar;
–             Heb hebben van contact betreffende de werkzaamheden;
–             Het kunnen verantwoorden van onze dienstverlening tegenover de ACM;
–             Het zichtbaar maken van verdiende tegoeden tegenover de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Eyetainment B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens; bijvoorbeeld een medewerker van Eyetainment B.V. tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Eyetainment B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen die wettelijk zijn vastgelegd voor gegevens van medewerkers en voor gegevens welke wij verwerken voor verwerkingsverantwoordelijken hanteren wij de regels die de verwerkingsverantwoordelijke ons heeft opgelegd.

Delen van persoonsgegevens met derden
n.v.t.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eyetainment B.V.  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via email of via een aangetekend schrijven.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Eyetainment B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via het contactformulier op onze site.

Wijzigingen Privacyverklaring
Eyetainment B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.